Engineering Transactions, 25, 3, pp. 397-414, 1977

Pewien Przypadek z Teorii Koncentracji Naprężeń w Przekroju z Płaską Szczeliną

K. Gdański
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Analizuje się stan sprężysto-plastyczny w przekroju z symetryczna szczelina w płaskiej próbce rozciąganej osiowo. Teoria karbów głębokich i karbów płytkich, opracowana przez A. N. Grubina, przy użyciu przejścia granicznego, dochodzi się do związku między współczynnikiem koncentracji napreżeń a strefa plastyczna u wierzchołka szczeliny. Następnie na podstawie wyprowadzonego związku dla strefy plastycznej oraz parametru rozwarcia COD (crack opening displacement) metody Dugdale'a-Barenblatta-Wellsa, formułuje się związek na maksymalne odkształcenie na dnie liny. Jako kryterium zapoczątkowania pęknięcia przyjęto osiągniecie odkształceń granicznych. Wyprowadzone związki opracowano numerycznie i aproksymowano metoda H. Neubera. Podano próbę weryfikacji doświadczalnej na podstawie wyników badan D. Broecka i FI. J. Brads-showe'a.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. J. BARENBLATT, The mathematical theory of equilibrium cracks in brittle fracture, Advanced

Applied Mechanics, 7, 55, 1962.

J. A. BEGLEY, J. D. LANDES, The J. Integral ar a failure criterion, 5th National Symposium of Fracture Mechanics, Univ. of Illinois Urbana, 1971. R. J. BUCCI, P. C. PARIS, J. D. LANDES, J. R. RICE, J. Integral estimation procedures, Scientific paper 71, 1E FMPWR P1 December 1971, Westinghouse Research Laboratory.

F. M. BURDEKIN, D. E. W. STONES, The C.O.D. approach to fracture taughness in yielding

materials, J, Strain Analysis, 2, 145-153, 1966.

F. A. MC CLINTOCK, G. R. JRWIN, Plasticity aspects of fracture mechanics, ASTM STP, 381, 84-113, 1965.

D. S. DUGDALE, Yielding of steel sheets containing slits, J. Mech. Phys. Solids, 8, 100-104, 1960,

Fracture Toughness JSJ Publication, London 1968.

A. N. GRUBIN, Nielinieinyje zadaci koncentracii naprjaienij w dietaljach masin., Izdat. „Masi-nostrojenije", Leningrad 1972.

G. T. HAHN, A.R. ROSENFIELD, Local yielding and extension of a crack under plane stress, Acta Metallurgica, 3, 293306, 1965.

G. R. IRWIN, Fracture mechanics, Structural mechanics, Pergamon Press, New York 1960.,

G. R. IRWIN, Crack propagation force for a part through crack in a plate, ASME J. Appl. Phys. 651, December 1962.

G. R. IRWIN, Structural aspects of bruttle fracture, Applied materials research, 65-81, April 1964.

G. R. IRWIN, Seventh Sagamore ardnance materials research conference 1960; W. R. BROWN, J. E. SRAWLEY, Plane strain crack toughness testing of high strength metallic materials, ASTM STP 410, 1967.

G. R. IRWIN, Fracture, Encyklopedia of Physics, Springer Berlin, 6, 551-590, 1968.

S. KATARZYNSKI, S. KOCAŃDA, M. ZAKRZEWSKI, Badania własności mechanicznych metali, WNT, Warszawa 1969.

S. KOCAŃDA, Zmęczeniowe niszczenie metali, WNT, Warszawa 1972.

S. M. MASSON, Wstęp do mechaniki zniszczenia, tłum. z Roczników Ecole Nationale Superieure

de Mecanique, Nantes 1973.

H. NEUBER, Kerbspanungslehre, Springer Verlag, Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1958.

G. PLUVINAGE, Aspects theoriques et experimentaux du critere d'ouverture de fissure, Association Technique de la Siderurgie Française, MD. NG./528 MJ 7133, 1971.

J. R. RICE, Mathematical analysis in the mechanics of fracture, Fracture on advanced tretise, H. LIEBOWITZ, Chapter 3, 2, Academic Press 1968.

J. H. ROBOTNOW (red), Novyje mietodi ocienki soprotiwlienija mictallow chrupkomy razruseniju,

Izd. „,Mir", Moskwa 1972.

A. R. ROSENFIELD, Colloque sur la rapture des materiaux, Grenoble 1972.

A. S. TETELMAN, The effect of plastic strain and temperature on microcrack propagation in iron

% silicon, Acta Metallurgica, 9, 933-1004, 1964.

A. A. WELLS, Applications of fracture mechanics to and beyond general yielding, British Welding Journal JO, 10, 563-570, 1963.