Engineering Transactions, 25, 2, pp. 265-288, 1977

Powłoka Walcowa Zamknięta Obciążona Siłami Skupionymi Normalnymi do Brzegu i Stycznymi Do Powierzchni Środkowej

T. Kacperski
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Warszawa
Poland

Przedstawiono rozważania na temat powłoki walcowej, obciążonej sitami skupionymi, normalnymi do jej swobodnego brzegu i stycznymi do powierzchni Środkowej. Wyprowadzono wzory oparte na równaniach Donnella-Własowa. Przeprowadzono obliczenia numeryczne dla dwóch przypadków obciążenia. W pierwszym powłoka obciążona jest jedną siłą, a w drugim dwiema siłami działającymi w dwóch przeciwległych punktach obwodu. Obliczono promieniowe ugięcia powłoki oraz naprężenia. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów. Wykonano tensometryczne pomiary naprężeń dla obu rodzajów obciążeń. Porównano wyniki teoretyczne z doświadczalnymi. Stwierdzono, że obliczone naprężenia są bliskie otrzymanym w drodze eksperymentalnej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. H. DONNELL, Stability of thin walled tubes under tortion, NACA Report 479, 1933.

S. ŁUKASIEWICZ, Uzupełnienie równań technicznej teorii powłok, Rozpr. Inżyn., 11, 1, 1963.

L. S. D. MORLEY, An improvement on Donnelle aproximation for thin-walled circular cylinders, Ing. Mech. App. Math., 12, 89, 1959.

W. FLÜGGE, Powłoki, obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1972,

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w konstrukcjach cienkościennych, Praca habilitacyjna, Politechnika Warszawska 1966.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, PWN, Warszawa 1976.

A. KILDEGAARD, Bending of a cylindrical shell subject to axial loading, IUTAM Symposium Theory of thin shells, Copenhagen 1967.

V. V. NOVOSHILOV, The theory of thin shells, Groninggen 1959.