Engineering Transactions, 26, 3, pp. 501-513, 1978

Analiza Pola Przemieszczeń i Naprężeń w Warstwowej Półprzestrzeni Lepkosprężystej przy Zastosowaniu Metody Przyrostowej

B. Dudkowska
Politechnika Gdańska, Zakład Mechaniki Budowli, Gdańsk
Poland

W niniejszej pracy przeprowadzono analizę lepkosprężystej półprzestrzeni wielowarstwowej. Związek między objętościowymi składowymi naprężenia i odkształcenia jest sprężysty, a składowe dewiatora naprężenia i odkształcenia są związane równaniem konstytutywnym, odpowiadającym standardowemu modelowi lepkosprężystemu. Wyprowadzono związki naprężenie-odkształcenie dla zagadnienia osiowo-symetrycznego. Do obliczenia różnych zagadnień praktycznych zastosowano metodę elementów skończonych. Do określenia wartości przemieszczeń W czasie wykorzystano macierzowa postać (3.13) równania lepko sprężystości. Równanie podstawowe rozwiązano metoda iteracji na każdym kroku czasowym. Następnie wyprowadzono równanie macierzowe (3.16) w celu obliczenia napreżeń. Przygotowano program i obliczeń i przedstawiono wyniki numeryczne dla przeliczonego przykładu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. G. ANDERSON, R. D. WOODS, Time dependent increase in shear modulus of clay, Jour, Geotech. Eng. Div., May, 1976.

J. E. ASHTON, F. MOAVENZADEH, Linear viscoelastic boundary value problems, Jour. Eng. Mech. Div., January, 1968.

J. E. ASHTON, F. MOAVENZADEH, Analysis of three-layer viscoelastic half-space, Jour. Eng. Mech. Div., June, 1968.

Z. BAZANT, K. OZAYDIN, R. KRIZEK, Micromechanics model for creep of anisotropic clay, Jour. Eng. Mech. Div., February, 1975.

R. W. CLOUGH, Y. RASHID, Finite element analysis of axi-symmetric solids, Jour, Eng. Mech. Div., February, 1965.

Ch. S. DESAI, J. E. ABEL, Introduction to the finite element method, A numerical method for engineering analysis, Van Nostrand Reinhold Company, New York-Cincinnati-Toronto-London-Melbourne 1972.

L. DOMASCHUK, N. H. WADE, A study if bulk and shear moduli of a sand, Jour. Soil Mech. Found. Div., March, 1969.

J. M. DUNCAN, Ch. Y. CHANG, Nonlinear analysis of stress and strain in soils, Jour. Soil Mech. Found. Div., September 1970.

W. FLÜGGE, Viscoelasticity, Blaisdell Hublishing Company, Waltham-Massachusetts-Toronto London 1967.

W. FLÜGGE, Tensor analysis and continuum mechanics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg New York 1972.

I. HOLUBEC, Elastic behaviour of cohesionless soil, Jour. Soil Mech. Found. Div., November, 1968.

Y. H. HUANG, Stresses and displacements on nonlinear soil media, Jour. Soil Mech. Found. Div., January, 1968.

W. M. JENKINS, Matrix and digital computer methods in structural analysis, Mc Graw-Hill, London 1969.

G. JEUFFROY, Conception et construction des Chaussées, Editions Eyrolles, Paris 1967.

J. JUDYCKI, Analiza niektórych własności reologicznych drogowego betonu asfaltowego poddanego działaniu obciążeń statycznych, praca doktorska, Gdańsk 1975.

V. K. KHOSKA, T.H. Wu, Stress-strain behaviour of sand, Journ. Geotech. Eng. Div., April, 1976.

I. KISIEL, B. LYSIK, Zarys reologii gruntów. Działanie obciążenia statycznego na grunt, Arkady, Warszawa 1966.

F. KOMAMURA, R.J. HUANG, New rheological model for soil behaviour, Jour. Geotech. Eng. Div., July, 1974.

P. V. LADE, J. M. DUNCAN, Cubical triaxial tests on cohesionless soil, Jour. Soil. Mech. Found. Div., October, 1973.

W. NOWACKI, Teoria pełzania, Arkady, Warszawa 1963.

Prace Centralnego Ośrodka Badan Rozwoju Techniki Drogowej, Wydawnictwa Komunikacji Łączności, Warszawa 1969.

J. S. PRZEMIENIECKI, Theory of matrix structural analysis, Mac Graw Hill, New York 1968,

M. REINER, Reologia teoretyczna, PWN, Warszawa 1958.

A. SINGH, J. K. MITCHELL, General stress-strain-time function for soils, Jour. Soil Mech.

Found. Div., January, 1968.

C. N. SMITH, An introduction to matrix and finite element methods in civil engineering, Applied Science Publishers, LTD, London 1971.

H. U. SMOLTCZYK, Stress computation in soil media, Jour. Soil. Mech. Found. Div., March, 1968.

B. SOYDEMIR, W. E. SCHMID, Deformation and stability of viscoelastic soil media, Jour. Soil. Mech. Found, Div., November, 1970.

K. UESHITA, G. G. MEYERHOF, Deflection of multilayer soil systems, Jour. Soil. Mech. Found. Div., September 2 1967.

O. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.