Engineering Transactions, 27, 3, pp. 371-381, 1979

Wpływ Sprzężenia Zjawisk Termicznych i Dyfuzji na Koncentrację Czynnika Dyfundującego w Przypadku Działania Chwilowego Źródła Dyfuzji w Ośrodku Sprężystym

W. Dudziak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

Z. Sobczyńska-Kończak
Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

W pracy wyznacza się rozkład koncentracji temperatury w nieograniczonym ciele stałym, towarzyszący procesowi termodyfuzji. Proces ten jest wywołany działaniem chwilowego źródła dyfuzji przyłożonego do pobocznicy nieskończonego walca o promieniu ro. Rozwiązuje się sprzężone ze soba równania przewodnictwa cieplnego oraz dyfuzji wykorzystując do tego celu przekształcenia Laplace’a i Hankela. Uzyskane rezultaty porównuje się z rozwiązaniem klasycznego niesprzężonego równania dyfuzji Ficka. W przykładzie liczbowym wyznaczono wartości współczynników termodyfuzji oraz opierając się na nich sporządzono wykresy rozkładu koncentracji temperatury.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Y. ADDA, J. PHILBERT, La difusion dans les solides, 1-2, Presses Universitaires de France, Paris 1966.

B. S. BOKSZTEIN, S.Z. BOKSZTEIN, A.A. ZUCHOWICKE, Termodinamika i kinetika diffuzji w twierdych telach, Metall., Moskwa 1974.

J. CRANK, The mathematics of diffusion, Oxford 1970.

W. DUDZIAK, Zagadnienia termodyfuzji w ośrodkach sprężystych, Praca dokt. Politech. Pozn., 1975.

S. D. GIERCRIKEN, I. J. DICHTJAR, Diffuzja w mietałlach i spławach i w twierdoj fazie, Fizmatgiz, 1960.

L. A. GIRIFALCO, Wędrówka atomów w kryształach, PWN, 1968.

K. P. GUROW, Procesy wzaimnoj diffuzji w spławach, Nauka, Moskwa 1973.

W. JOST, Diffusion in solides, liquids, gases, Academic Press, New York 1952.

I. I. IWANIENKO, A. SOKOLOW, Klassiczeskaja teoria pola, Gos. Iz. Tech.-Teor. Lit., Moskwa 1951.

J. KACZYŃSKI, S. PROWANS, Podstawy teoretyczne metaloznawstwa, Wyd. Ślask, Katowice 1972.

L. KALINOWSKI, Fizyka metali, PWN, Warszawa 1973.

M. A. KRISZTAŁ, Mechanizm diffuzji w żelaznych spławach, Metatt., 1972.

J.R. MANNING, Diffusion kinnetics for atoms in crystals, Academic Press London 1968.

I. N. MILINSKAJA, I.A. TOMILIN, Rastworcziwost azota w alfa zelaze, Izdat. Ak. Nauk SSSR. Metatly, 5, 1968.

W. NOWACKI, Certain problems of thermodiffusion in solids, Arch. Mech., 1971.

W. NOWACKI, Termosprężystość, Ossolineum 1972.

W. NOWACKI, Termodyfuzja w ciele stałym, Mech. Teoret. Stos., 13, 2, 1975.

J. S. PODSTRIGACZ, Differencialni urawnienia zadaczi termodiffuzji w twerdom deformirowanom tele, DAN URSR, 2, 1962.

J. S. PODSTRIGACZ, W.S. PAWLINA, Osnownyje urawnienia ploskoj zadaczi termodiffuzji, Prikl. Mech., 1, 1, 1965.

J. S. PODSTRIGACZ, W.S. PAWLINA, Diffuzjonnyje processy w uprugo-wiazkom deformirajemom tele, Prikt. Mech., 10b, 5, 1974.

R. ROWLINGS, D. TAMBINI, The deformation of the alpha phase boundaries of the iron-nitrogen system by Internal friction methods, J. of the Iron and Steel Inst., 11, 1956.

I. M. RYŻIK, I. S. GRADSZTEIN, Tablicy integrałow, sum, riadow i proizwedenij, Izd. Nauka, Moskwa 1971.

W. W. SEITH, Diffusion in Metallen, Springer, Berlin 1939.

P. G. SHEWMON, Diffusion in solids, Mc Graw-Hill Book Co Inc., New York, London 1963.

Ch. A. WERT, R. M. THOMSON, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa 1974.

Poradnik Inżyniera Mechanika, 1, WNT, Warszawa 1968.