Engineering Transactions, 28, 2, pp. 205-221, 1980

Dynamika Przestrzennych Układów Usztywniających w Budynkach Wysokich

P. Rapp
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

W pracy wyprowadzono równania opisujące sprzężone drgania pionowe i poziome przestrzennych układów usztywniających w budynkach wysokich o konstrukcji ścianowej. Przyjęto model ciągły układu usztywniającego. Rozważane w pracy układy składają się ze ścianowych elementów usztywniających dowolnie rozmieszczonych w rzucie budynku i połączonych ze sobą za pomocą nadproży oraz tarcz stropowych. Zakłada się, że elementy usztywniające wykonane są z materiału lepko-sprężystego. W pracy podano przykład liczbowy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. VERTES, Natural frequency of the horizontal vibrations of multi-storey buildings with bearing walls, Acta Techn. Acad. Sci. Hung., 68, 3-4, 363-382, 1970.

A. C. HEIDEBRECHT, R. K. RAINA, Frequency analysis of thinwalled shear walls, Journ. of the Engng. Mech. Div., ASCE, 2, 239-252, Apr. 1971.

W.K. TSO, HO-BONG CHAN, Dynamic analysis of plane coupled shear walls, Journ, of the Engng. Mech. Div. ASCE, 1, 33-48, Feb. 1971.

J. GLÜCK, M. GELLERT, A, DANAY, Dynamic of asymmetric multistory structures, Assoc. Intern. des Ponts et Charp., 32-I, 91-107, Zürich 1972.

M. PETYT, W. H. MIRZA, Dynamic behaviour of in-line shear walls connected by floor slabs, Journ. of Sound and Vibr., 25, 3, 349-357, 1972.

P. R. MUKHERJEE, A. COULL, Free vibrations of coupled shear walls, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1, 377-386, 1973.

A. COULL, P. R. MUKHERJEE, Approximate analysis of natural vibrations of coupled shear walls, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2, 171-183, 1973.

R. ROSMAN, Dynamics and stability of shear wall building structures, Proc. Instn. Civ. Engrs., Part 2, 55, 411-423, 1973.

M. PETYT, W. H. MIRZA, Vibration of asymmetrical coupled shear walls, Journ. of Sound and Vib. 27, 4, 573-581, 1973.

P. R. MUKHERJEE, A. COULL, Free vibrations of coupled shear walls on flexible bases, Proc. Instn. Civ. Engrs., Part 2, 57, 493-511, Sept. 1974.

P. R. MUKHERJEE, A. COULL, Vibrations of coupled shear walls on framed supports, Proc. Instn. Civ. Engrs, Part 2, 59, 469-485, Sept. 1975.

A. COULL, Free vibrations of regular symmetrical shear wall buildings, Build, Sci., 10, 127-133, 1975.

A. DANAY, J. GLÜCK, M. GELLERT, A generalized continuum method for dynamic analysis of asymmetric tall buildings, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 4, 179-203, 1975.

B. BRANDT, Zum Schwingungsverhalten von Hochhausern, Beton und Stahlbetonbau, 1, 20-23, 1976.

B. J. GOODNO, J. M. GERE, Analysis of shear cores using superelements, Journ. of the Struc. Div., 1, 267-283, Jan. 1976.

H, GLAHN, Zur Berechnung der Eigenfrequenzen und -formen von Hochhäusern, Die Bautechnik, 2, 60-66, 1977.

B. FRANSON, Unsymmetrical multi-storey buildings, Chalmers University of Technology, Department of Structural Mechanics, 73: 4, Göteborg, Sweden 1973.

J. KASPERKIEWICZ, Dyfuzja i deformacje skurczowe w betonie, PWN, Warszawa 1972.