Engineering Transactions, 29, 2, pp. 343-349, 1981

Doświadczalna Weryfikacja Teorii Obliczeń Sił w Procesie Wyciskania

J. Piwnik
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Białystok
Poland

Praca zawiera porównanie teoretycznych i doświadczalnych wartości bezwymiarowego ciśnienia normalnego na tłoku w procesie Wyciskania cylindrycznego pręta przez matryce stożkowe. Wyniki obliczeń uzyskane metodą charakterystyk zaczerpnięto z pracy [12]. Ocenę górną wzięto z prac [4, 5 i 15]. a dolną z pracy [13]. Do wiadczenia wykonano przy pięciu zmiennych paramet­rach procesu wyciskania dwuczęściowych próbek z PA2. Zbudowano do tego celu specjalne stanowisko. Porównanie wyników wskazuje na bliską zgodność do wiadczenia z oceną górną bez tarcia. Bliższe rozwiązania ścisłego są te wartości ciśnień, do obliczenia których wartość granicy plastyczności na ścinanie brano z warunku plastyczności Hubera-Misesa przy zaawansowanym odkształceniu. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność interpretacji doświadczenia i teorii idealnej plastyczności. Spowodowane to jest trudnościami z określeniem granicy plastyczności materiału znajdującego się w obszarze uplastycznienia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. A. BACKOFEN, Deformation processing, Massachusetts Institute of Technology, 1972.

W. JOHNSON, W. KUDO, The mechanics of metal extrusion, Manchester University Press 1962.

E. G. THOMSEN, C. T. YANG, S. KOBAYASHI, Mechanics of plastic deformation in metal processing, M. C. Millan Co., 1965.

B. AVITZUR, Flow characteristics through conixal convering dies, J. of Eng. for Ind., Trans. ASME, B, 88, 410-420, 1966.

B. AVITZUR, Metal forming interrelation between theory and practice plenum press, London, New York, 1971.

W. P. ROMANOWSKI, Poradnik obróbki plastycznej na zimno, WNT, Warszawa 1976,

C. E. PEARSON, The extrusion of metals, New York 1944.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Oxford 1960.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki, PWN, Warszawa 1967.

J. PIWNIK, Metody obliczeń złożonych procesów obróbki plastycznej w świetle badań doświadczalnych, praca doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1979.

А. Д. ТОМЛЕВОВ, Теория пластического деформuроваиuл металлов, Металлургия, 1972.

Р. И. НЕПЕРШИН, Осесимметричное прессование с малыми и большими обжатиями; Об. Расчеты процессов пластического течевия металлов, Наука, 1973.

И. Л. СLРЛИН, Л. Х. РЕЙТБАРГ, Теория прессования металлов, М. Металлургия, 1975.

Г. А. СМИРВОВ АЛЯЕВ, Сопротивление материалов пластическому деформированию, Л. Машиностроение, 1978.

Х. Л. ПЬЮ, Механические свойства материалов под высоким давлением, Изд. Мир, Москва 1973.