Engineering Transactions, 32, 3, pp. 295-313, 1984

Powłoka Walcowa Zamknięta, Obciążona Siłami Skupionymi Normalnymi do Przegubowo Zamocowanego Brzegu i Stycznymi do Powierzchni Środkowej

T. Kacperski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Zostały przedstawione rozważania na temat powłoki walcowej zamkniętej, obciążonej silami skupionymi normalnymi do przegubowo zamocowanego brzegu i stycznymi do powierzchni środkowej.
Przedstawiono dwa rozwiązania tego zadania. W pierwszym wyprowadzono wzory oparte na równaniach. Donnella-Własowa. W drugim wyprowadzono wzory na podstawie równań udoskonalonych przez Łukasiewicza. Wykonano obliczenia numeryczne promieniowych ugięć powłoki obciążonej kilkoma różnymi liczbami jednakowych sił rozstawianych na obwodzie w jednakowych podziałkach. Stwierdzono, że odległość maksymalnych ugięć od obciążonego brzegu zależy od liczby wprowadzonych sił. Ze wzrostem liczby sił odległość ta zmniejsza się.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. KACPERSKI, Powłoka walcowa zamknięta obciążona siłami skupionymi normalnymi do brzegu i stycznymi do powierzchni środkowej, Rozpr. Inżyn., 25, 2, 1977.

L. H. DONNELL, Stability of thin walled tubes under tortion, NACA Report 479, 1933.

В. З. Власов, Общая теория оболочек, Москвn-Ленинград 1949.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, PWN, Warszawa 1976.