Engineering Transactions, 34, 1-2, pp. 81-96, 1986

Analiza Drgań Żurawia Samochodowego

W. Jedliński
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedstawiono analizę drgań żurawia samochodowego HY-63 przy różnych obciążeniach. Wykonano dwa przykłady, z których w pierwszym mającym charakter testu, tj. porównania wyników obliczeń z wynikami uzyskanymi eksperymentalnie, obciążenia aproksymowano dwoma impulsami w postaci połówek sinusoidy. Natomiast w drugim, bardziej ogólnym, przyjęto obciążenia rzeczywiste występujące w czasie ruchów nieustalonych mechanizmu podnoszenia. Przedstawiono również propozycje w odniesieniu do określania naprężeń w elementach żurawia na podstawie wyznaczonych przebiegów drgań. Treść tej pracy jest ściśle związana z pracami [1, 2 i 4] i stanowi nie tylko ich kontynuację, lecz wraz z nimi pewien konsekwentny system analizy dynamiki żurawia samochodowego.


Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. JEDLIŃSKI, Identyfikacja modelu dynamicznego żurawia samochodowego, Rozpr. Inż., 2, 1984.

W. JEDLIŃSKI, Analiza struktury i parametrów modelu drgań żurawia samochodowego, Rozpr. Inż., 2, 1984.

H. FRĄCKIEWICZ, W. JEDLIŃSKI, Analiza drgań własnych pewnego typu żurawia wieżowego, Arch. Bud. Maszyn, 14, 3, 1967.

W. JEDLIŃSKI, Modelowanie drgań żurawia samochodowego, Prace Nauk. PW, Mechanika, 79, 1982.

J. OSIECKI, Zagadnienia budowy dyskretnego modelu drgań obiektu rzeczywistego oraz słabych sprężeń drgań w praktycznej analizie dynamiki maszyn, Zagadn. Drgań Nielin., 10, 1969.

W. W. BOLOTIN, Metody statystyczne w mechanice budowli, Arkady, Warszawa 1968.

M. BILY, B. KORMAN, V. TYDLACZKA, Eksperymentalne określenie obciążeń eksploatacyjnych konstrukcji, Strojirenstvi, 23, l 973.

С. В. СЕРЕНСЕН, В. П. КОГЛВИ, П. М. ШННЙДЕГОВИЧ, Несущая способность и ращет деталей машип на прочность, Машююстроение, Москва 1975.