Engineering Transactions, 35, 2, pp. 327-340, 1987

Problem Całkowitego Uplastycznienia Cylindrów Kołowych o Niesymetrycznej Niejednorodności

Z. Kordas
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

A. Wróblewski
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

Praca rozszerza problematykę całkowitego uplastycznienia elementów konstrukcyjnych w stadium zniszczenia na materiały plastyczne niejednorodne, w szczególności poszukuje się w niej takiej niesymetrycznej niejednorodności materiału, która umożliwia całkowite uplastycznienie przy wyczerpaniu nośności granicznej kołowych cylindrów grubościennych pod działaniem ciśnienia wewnętrznego. Problem rozważono w dwóch ujęciach, mianowicie przy założeniu funkcji naprężeń określano zmienną granicę plastyczności materiału, tyk by warunek plastyczności był spełniony w każdym punkcie cylindra. W drugim ujęciu, zakładając granicę plastyczności nie wykazującą kołowej symetrii, podano warunki całkowe, określające klasę funkcji, przy których możliwe jest uzyskanie rozwiązania postawionego problemu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. C. DRUCKER, R. T. SHIELD, Design for minimum weight, Proc. 9-th Intern. Congr. Appl. Mech. 5 Brussels, 212-222, 1956.

A. ZAVELANI-ROSSI, Minimum-weight for two-dimensional bodies, Meccanica, 4, 445-452, 1969.

Z. KORDAS, Problematyka określania kształtów ciał wykazujących całkowite uplastycznienie w stadium zniszczenia, Zesz. Nauk. PK, 7, 1977.

Z. KORDAS, M. ŻYCZKOWSKI, Kształtowanie niekołowych cylindrów grubościennych wykazujących pełne uplastycznienie w stadium zniszczenia, Rozpr. Inżyn., 18, 3, 1970.

A. DOLLAR, Wpływ niejednorodności materiału na kształty niekołowych przekrojów cylindrów grubościennych całkowicie uplastycznionych w stadium zniszczenia, Rozpr. Inżyn., 31, 2, 1980.

Z. KORDAS, W. SKRABA, Kształtowanie cylindrów grubościennych pod działaniem ciśnienia wewnętrznego i zginania z warunku całkowitego uplastycznienia w stadium zniszczenia, Rozpr. Inżyn., 25, 1, 1977.