Engineering Transactions, 28, 3, pp. 381-399, 1980

Zastosowanie Metody Zmodyfikowanego Pręta Hopkinsona do Udarowego Badania Skał

J. Klepaczko
Warszawa
Poland

Dotychczas technikę zmodyfikowanego pręta Hopkinsona stosowano w większości przypadków do badania własności plastycznych metali deformowanych z dużymi prędkościami. Praca stanowi opis techniki doświadczalnej opartej na zasadzie wspomnianego urządzenia w zastosowaniu do badania własności mechanicznych skał obciążanych udarowo. Omówiono podstawowe zależności mechaniki falowej w prętach - zależności i te pozwalają na znajdowanie energii fragmentacji próbki na podstawie zarejestrowanych kształtów fal. Przedyskutowano poszczególne stopnie przybliżenia tych zależności. W dalszej części omówiono konstrukcje urządzenia zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W ostatniej części pracy zamieszczono przegląd wyników doświadczalnych uzyskanych przez różnych autorów w przypadku badania materiałów skalnych przy życiu tego rodzaju urządzenia.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. KOLSKY, An investigation of the mechanical properties of materials at very high rates of loading, Proc. Phys. Soc., B62, 676, 1979.

U.S. LINDHOLM, Some experiments with the split Hopkinson pressure bar, J. Mech, Phys. Solids 6, 12, 81, 1963.

W. E. JAHSMAN, Reexamination of the Kolsky technique for measuring dynamic material behaviour, J. Appl. Mech., 41, 137, 1974.

L. D. BETHOLF, C. H. KARNES, Two-dimensional analysis of the split Hopkinson pressure bar system, J. Mech, Phys. Sol., 23, 1, 1975.

J. KLEPACZKO, Zmodyfikowany pręt Hopkinsona, Mech. Teor. Stos., 4, 9, 479, 1971.

J. KLEPACZKO, S. WODENICZAROW, Zachowanie się tensometrów elektrooporowych przy obciążeniach impulsowych, Myśl Techn., 6, 13, 93, 1976 (w jęz. bułgarskim).

J. KLEPACZKO Z. MALINOWSKI, Dynamic frictional effects as measured from the split Hopkinson pressure bar, Proc. IUTAM Symposium on High Velocity Deformation of Solids, Tokyo 1977.

P.B. ATTEWELL, Response of rocks to high velocity impacts, Bull. Inst. Min. Mat., 705, 1962.

K. O. HAKALEHTO, The behaviour of rock under impulse loads a study using the Hopkinson split bar method, Acta Polytech., Scandinavica, 81, 1969.

B. LUNDBERG, A split Hopkinson bar study of energy absorption in dynamic rock fragmentation, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 13, 187, 1976.

R. TEALE, The concept of specific energy in rock drilling, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 57, 2, 1965.

J. BUCHAR, F. DUSEK, The influence of loading rate on mechanical properties of rocks, Arch. Górnictwa, 20, 245, 1975.

R. J. CHRISTENSEN, S. R. SWANSON, W. S. BROWN, Split Hopkinson bar tests on rock under confining pressure, Exp. Mech., 12, 1, 508, 1972.

U. S. LINDHOLM, Effect of temperature and strain rate on the unconfined compression strength of basalt, Int. J. Rock. Mech., and Mining Sci., 11, 181, 1974.