Engineering Transactions, 31, 3, pp. 417-428, 1983

The Bauschinger Effect in Structural Aluminum Alloys

J. Grabowski
Technical University of Warsaw, Warszawa
Poland

The paper presents test results for the Bauschinger effect on various structural aluminum alloys (PA7N, PA4N, PA2N). The experiments were carried out for the raw materiał, obtained directly from the factory. The rango of initial overstrain ew was 0.2 - 9%. The results of the tests were computed according to two of the most common approaches regarding the defining of the Bauschioger effect. Large differences between both approaches were observed. The experiments proved that the Bauschinger effect for a structural metal may have a diverse character. Essential differences may not only occur in various kinds of materiał but also within the same alloy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. MIASTOWSKI, Kryteria plastycznego płynięcia i hipotezy wzmocnienia metali w świetle badań doświadczalnych, Praca IPPT PAN, 41, 1973.

В. В. Москвитян, Пластичность при тремспных пагрунсенилх, Изд Московскоrо уни верситета, 1965.

J. GRABOWSKI, Wyboczeni prętów metalowych poddanych wstępnym wydłużeniu trwałym, Politechnika Warszawska, 1978.

J. BAUSCHINGER, Uber die Veränderung der Elastizitatsgrenze und des Elastizitatsmodulus verschiedener Metalle, Civilingenieur, 27, 1881.

J. BAUSCHINGER, Uber die Veränderungen der Elastizittatsgrenze, Mitt. Mech.-Techn. Lab., München 1886.

G. MASING, W. MAUKSCH, Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern, 3, 231, 1924; 5, 135, 1926,; 5, 142, 1926.

G. SACHS, H. SONJI, Zug-Druversuche an Messingkrlastallen Bauschinger-Effekt, Zischrif-fur Physik, 45, 1927.

G. WELTER, Micro and macro-deformations of metals and alloys under longitudinal impact loads, Metallurgia, part 1, September 1948; part 2, October 1948; part 3, November 1948.

K. G. НOGЕ, R. L. BRADY, R. СORTEZ, А tension-compression test fixture to determine Bauschinger effect, J. Testing and Evalutation, 1, 4, 1973.

З. П. Камендева, Эффект Бауишнгсра малоуглеродистой стали при пластичесшх деrмациях ризиого зака, l1сснедова1щя по упруrости и пластичности, Сб. 3, Изд. ЛГУ, 1963.

З. П. Камендева, Иссщдовшщ эффеюпа Баушигсра при малых ластичес1шх дефор мацшх, Сб. 6, Изд. ЛГУ, 1967.

Г. В. Талыпов, Эффсrт Буищигера сплаrю АМ Г-бТ, Исследования по упругости и пнастичности, Сб. 1, Изд. ЛГУ, 1961.

Г. В. Талыов, Исследоваиис эфcma Бауиитгера, Изв. АН CCCf, Механика и машиностроение, 6, 1964.

Г. В. Талыов, Апализ экспсриметпалыiых даиых по эФvекту Баутингсра и ux теоретическое истолковшше, Механика твердого тела, 2, 1966.

R. V. MILLIGAN, W. Н. KOO, Т. D. DAWIDSON, Тhe Bauschinger effect in a hight strength steel, J. Bass. Engng., June 1966.

MARCINIAK, Badanie wpływu wstępnych odkształceń plastycznych na przebieg wzmocnienia metali metoda rozciągania niejednorodnych próbek, Prace IPPT PAN, 45, 1971.

Z. MARCINIAK, Wydłużenie równomierne próbek o kilku szczególnych rodzajach jednorodności, Arch. Hutn., 11, 3, 1966.

W. SWITEK, A. BUCH, Wpływ szeregu czynników na współczynniki sprężystości metalu, Wybrane Materiały III Krajowej Konferencji Wytrzymałościowej SIMP - Mat 1963, MON, 1964.

J. SIUTA, R. ŻUCHOWSKI, Pomiar modułu sprężystości wzdłużnej w niskich temperaturach, VII Sympozjum Badań Doświadczalnych w Mechanice, Warszawa 1976.

S. POPŁAWSKI, Porównanie zmian modułu Younga dla aluminium ACO i A1 po odkształceniach plastycznych wprowadzanych w temperaturze otoczenia i ciekłego azotu, VII Sympozjum Badań Doświadczalnych w Mechanice Ciała Stałego, PTMTiS, Warszawa 1976.