Engineering Transactions, 34, 4, pp. 399-518, 1986

Optymalizacja Parametryczna Układu Prętów z Uwzględnieniem Nieliniowości

A. Foryś
Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki, Kraków
Poland

A. Foryś
Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki, Kraków
Poland

Tematem pracy jest analiza wpływu kształtu prętów płaskiego układu drgającego na amplitudy drgań w stanie ustalonym rezonansu wewnętrznego. Masa całkowita układu jest ustalona. W opisie uwzględniono nieliniowe tłumienie i nieliniową bezwładność. Badano wpływ mas skupionych, umieszczonych w połączeniach przegubowych na amplitudę optymalną przy rezonansie wewnętrznym. Pokazano, że można odpowiednio dobrać wartości mas w przegubach oraz wartości współczynników tłumienia tak, aby zmniejszyć wartość optymalnej amplitudy oraz zawęzić obszar częstości, w którym występuje rezonans wewnętrzny. Przez zmianę rozmieszczenia mas w układzie można niepożądane efekty przesunąć do innych obszarów częstości. Wyniki pracy mają charakter jakościowy i obrazują istotne zjawiska o charakterze autoparametrycznym. Można mieć nadzieję, że uzyskane rezultaty znajdą zastosowanie praktyczne, ponieważ układy prętowe są elementami wielu konstrukcji i urządzeń.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. FORYŚ, Vibrations and dynamical stability of some system of rods in nonlinear approach, Zagad. Drgań Nieliniowych, 22, 1984.

A. FORYŚ and J. NIZIOL, Interna! resonance in a plane system of rods, J. Sound Vibr., 95, 3, I 984.

A. FORYŚ, A. GAJEWSKI, Analiza i optymalizacja układu prętowego o zmiennych przekrojach w warunkach rezonansu wewnętrznego, Rozpr. Inżyn., 32, 4, 1984.

В. В. Болотин, Динамическая устойчивость yпругих систем, Москва 1956.

G. SCHMIDT, Parameterregie Schwingungen, Berlin 1975 (istnieje przekład rosyjski).

A. TONDL, Some problems of rotor dynamics, Czech. Academy of Sciences, Prague 1965.

R. M. EVAN-IWANOWSKI, Resonance oscillations in mechanical systems, Amsterdam Oxford - New York 1976.

G. A. KORN, T. M. KORN, Matematyka dla pracowników naukowych i inżynierów, Część I, Warszawa 1983 [przekład z angielskiego].