Engineering Transactions, 36, 2, pp. 253-267, 1988

Dobór Parametrów Narzędzi Pomiarowych w Badaniach Materiałów Metodą Zmodyfikowanego Pręta Hopkinsona

Z. Kaczmarek
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy podano sposób doboru parametrów czujników tensometrycznych i piezoelektrycznych oraz wzmacniacza pomiarowego do urządzenia pręta Hopkinsona. Jako kryterium doboru parametrów tych narzędzi pomiarowych przyjęto miarę dokładności przetwarzania przebiegów impulsowych w postaci względnego błędu średniokwadratowego. Wykorzystując analizę harmoniczną wyznaczono wzory: 1) na błąd średniokwadratowy aproksymacji jako funkcji częstotliwości granicznej impulsu odkształcania, 2) na błąd średniokwadratowy przetwarzania tensometrów i czujników piezoelektrycznych jako funkcji stosunku ich bazy pomiarowej i długości fali odkształcenia oraz 3) na błąd średniokwadratowy przetwarzania wzmacniacza pomiarowego w funkcji stosunku czasu trwania impulsu i stałej czasowej wzmacniacza. Przedstawiono te związki w postaci analitycznej i graficznej dla impulsu podstawowego o kształcie prostokątnym. Wzory te stanowią podstawę doboru parametrów czujników i wzmacniacza przy założonej dokładności pomiaru i znanym czasie trwania impulsu podstawowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. BRACEWELL, Przekształcenie Fouriera i jego zastosowanie, WNT, Warszawa 1968.

R. HECKER, Messtechnische Probleme bei der Erfassung der Dehnwellenform im langsgestossenen

Staben Schlagend arbeiten der Maschinen, Technisches Messen, 1, 29-32, 1984.

Z. KACZMAREK, Wyznaczanie częstotliwości granicznej sygnałów impulsowych, Rozpr. Elektrotechn.,

, 1195-1206, 1986.

Z. KACZMAREK, Praca tensometru rezystancyjnego przy wymuszeniu impulsowym, Rozpr. Elektrotechn., 3, 1987.

J. KLEPACZKO, Zmodyfikowany pręt Hopkinsona. Mech. Teoret. i Stos„ 4, 479-496, 1971.

Я. КЛЕПАЧКО, С. ВОДЕНИЧАРОВ, Поведение ироволочиых менсомемров при импульсных нагрусках, метрология, 6.

D. A. W. TAYLOR, Time and amplitude errors in the measurement of dynamic strain pulses by

resistance strain ganges. Inst. I. Mech. Sci, 8, 193-212. 1966.

Я. А. ЗУКАС И ДР., Дипамика удара, Мир, Москва 1985.