Engineering Transactions, 36, 2, pp. 239-252, 1988

Problemy Matematycznego Modelowania Procesu Suszenia za Wilżonych Ośrodków Kapilarno-Porowatych na Przykładzie Suszonej Konwekcyjnie Płyty

S.J. Kowalski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

G. Musielak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

Celem pracy jest ilustracja modelu konwekcyjnego suszenia zawilżonych ośrodków porowatych na przykładzie kapilarno-porowatej płyty. Przyjęty model różni się od dotychczas stosowanych uwzględnieniem odkształcalności porowatego ciała, towarzyszącej procesowi suszenia. W pracy dyskutuje się sposób formułowania warunków brzegowych dla wybranego zagadnienia w okresie podgrzewania i w okresie tzw. stałej prędkości suszenia. Omawia się też niektóre problemy związane z rozwiązywaniem odpowiadającego przyjętemu modelowi sprzężonego układu równań różniczkowych. Efektem końcowym pracy jest przedstawienie przebiegu temperatury i potencjału wilgoci w czasie w wybranych punktach płyty oraz rozkładów tych wielkości w płycie w wybranych chwilach czasu. W konkluzji stwierdza się, że uwzględnienie odkształcalności materiału suszonego w modelowaniu matematycznym manifestuje się spowolnieniem procesu suszenia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. J. KOWALSKI, Thermomechanics of constant drying rate period, Arch. Mech., 39, 1-2, 1987.

R. W. LEVIS, M. STRADA, G. COMINI, Drying-induced stresses in porous bodies, Int. J. Num. Meth. Engng., 11, 1175-1184, 1977.

G. COMINI, R. W. LEWIS, A numerical solution of two-dimensional problems involving heat and mass transfer, Int. J. Heat Mass Transfer, 19, 1387-1392, 1976.

R. W. LEWIS, K. MORGAN, H. R. THOMAS, M. STRADA, Drying-induced stresses in porous bodies – An elasto-viscoplastic model, Computer. Meth. Appl. Mech. Engng., 20, 291-301, 1979.

D. POTTER, Metody obliczeniowe fizyki, fizyka komputerowa, PWN, Warszawa 1982.

B. STANISZEWSKI, Wymiana ciepła, podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 1980.

A. V. LUIKOV, System of differential equations of heat and mass transfer in capillary - porous bodies (review), Int. J. Heat Mass Transfer, 18, 1-14, 1975.

S. MICHAŁOWSKI, S. MITURA, W. KAMIŃSKI, The application of mathematical method to describe the kinetics of drying, Hungarian J. Industrial Chemistry, 10, 387-394, 1982.

J. WERES, Modelowanie procesów termodyfuzji w międzywęzłowych roztworach stałych przy pomocy metody elementów skończonych w przestrzeni i w czasie, Praca doktorska, IPPT, Poznań 1979.