Engineering Transactions, 37, 3, pp. 415-442, 1989

Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Polach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część II. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych. Zewnętrzne Oszacowania Obszarów Istnienia.

W. Bodaszewski
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W części II stosowany jest konsekwentnie parametryczny opis pól elementarnych. Rozważono problem istnienia rozwiązań tych pól dla warunków brzegowych określonych na zbiorze parametrów, który jest równoważny zbiorowi współrzędnych naprężeń przyjmowanych w obszarach skrajnych. Wyznaczono obszary istnienia rozwiązań dla pól o 2, 3 i 4 obszarach jednorodnych oraz nieosobliwych strukturach. Pokazano, że problem daje się wówczas sprowadzić do rozwiązania odpowiednich ciągów zadań optymalizacji z nieliniowymi funkcjami kryterialnymi oraz zespołem liniowych i wypukłych ograniczeń. Zadania te są formułowane na przestrzeniach parametrycznych, zdefiniowanych w części 1 [10]. Otrzymane zależności pozwoliły m. in. na zbudowanie algorytmu komputerowego, który umożliwia rozwiązywanie dowolnych pól elementarnych; jest to pierwszy algorytm o takim stopniu uniwersalności. Analizy pól o strukturach osobliwych (zdegenerowanych) umieszczono w części III; natomiast wspomniany algorytm - w osobnej pracy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).